Prisgrupper

Som kunde hos Bogtrykkergården Nørresundby ApS placeres du i en af nedenstående prisgrupper ved varekøb excl. moms pr. år (1. oktober – 30. september):

Prisgruppe A under 10.000 kr. + moms
Prisgruppe B over 10.000 kr. + moms
Prisgruppe C over 30.000 kr. + moms
Prisgruppe D over 70.000 kr. + moms

Salgs- og leveringsbetingelser for bogtrykkeren.dk (version 1.1 – pr. 22. december 2021)

1. Betingelsernes gyldighed:

1.1 Betingelserne er gældende for alle bestillinger indgået med Bogtrykkergården Nørresundby ApS, medmindre andet er skriftligt aftalt med køber.

2. Ved bestilling af varer på bogtrykkeren.dk.:

For at foretage et køb på bogtrykkeren.dk skal du igennem 3 trin:
1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
2. Indtast dine personlige oplysninger, og vælg betalingsmåde.
3. Gennemse ordren, godkend vores forretningsbetingelser og gennemfør køb.

2. Bestilling:

Ved handel med Bogtrykkergården Nørresundby ApS indgås aftaler på dansk, og aftalen er først bindende ved modtagelse af en ordrebekræftelse. Ved handel igennem bogtrykkeren.dk er det muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet.

3. Priser:

3.1 Alle priser er baseret på danske kroner excl. moms og eventuelle andre offentlige afgifter, medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Påtrykning af varer koster i visse tilfælde et pristillæg. Køber er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i moms- og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater, råvarepriser eller overenskomstbestemte arbejdslønninger. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende, da websitet opdateres flere gange dagligt.

4. Levering:

4.1 Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på “ex works”- levering, jf. Inco-terms (ab lager), og fragtomkostningen pålægges faktura.
Der kan forekomme midlertidige energitillæg p.g.a. kraftige prisstigninger på råvarer.
Ordre under kr. 2.800,- excl. moms beregnes et fragttillæg på kr. 87,- + moms. Dette gælder inden for Danmark og landfaste øer.
Hvis faktureringsadressen er forskellig fra leveringsadressen tillægges en fragt på kr. 15,- + moms.
Udstedelse af EAN faktura koster kr. 50,- + moms.
Levering udenfor Danmarks grænser sker ufranko pr. efterkrav.

4.2 Levering indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, således at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor Bogtrykkergården Nørresundby ApS. Herudover suspenderes Bogtrykkergården Nørresundby ApS´ leveringstid i tilfælde af strejke, lockout, brand, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig i ind- og udland, svigtende råvaretilførsel eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder og force majeure. Såfremt de nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder Bogtrykkergården Nørresundby ApS sig ret til at annullere ordren.

4.3 Såfremt forsinkelsen med en leverance ikke skyldes de i 4.2 nævnte forhold er køber berettiget til efter overskridelsen af det rettidige leveringstidspunkt at fastsætte en rimelig og endelig frist for leveringen. En sådan frist skal udgøre minimum 7 dage. Såfremt levering ikke finder sted inden for denne frist, er køber berettiget til at annullere aftalen.

4.4 Levering vil ske på den dag og inden for det tidsrum der er aftalt, kunden og Bogtrykkergården Nørresundby ApS imellem. Hvis kunden ikke er på adressen anser Bogtrykkergården Nørresundby ApS ikke varen for afhentet og kunden skal derfor selv afholde omkostninger til returfragt og til en ny fremsendelse af varen. Dette er gældende for private, foreninger og erhvervsdrivende.

5. Betaling:

5.1 Bogtrykkergården Nørresundby ApS´ betalingsbetingelser på bogtrykkeren.dk er netto kontant ved varens afsendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt.

5.2 Ved betaling efter betalingstidspunktet beregner Bogtrykkergården Nørresundby ApS en morarente, som udgør 2,0 % pr. måned fra fakturaens forfaldsdato.
For udskrivning af rentefaktura beregnes yderligere et gebyr på kr. 100,00.

5.3 Hvis Bogtrykkergården Nørresundby ApS vurderer, at købers betalingsevne er forringet efter meddelelse af ordrebekræftelse, er Bogtrykkergården Nørresundby ApS berettiget til at kræve som betingelse for ordrens udførelse, at køber efter Bogtrykkergården Nørresundby ApS´ valg stiller sikkerhed for købesummens betaling eller forudbetaler købesummen.

5.4 På bogtrykkeren.dk kan der betales på følgende måde: MobilePay eller fremsendelse af faktura.

5.5 Den første ordre skal altid forudbetales. Faktura fremsendes som PDF fil. Denne faktura skal betales før varerne bliver leveret.

6. Ejendomsforbehold mv.:

6.1 De solgte varer forbliver Bogtrykkergården Nørresundby ApS´ ejendom, indtil købesummen er erlagt i sin helhed.

6.2 Klichéer og værktøjer opbevares i 2 år efter seneste anvendelsestidspunkt.

7. Produktinformation:

7.1 Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets funktion og anvendelse samt andre tekniske data om varen, som ikke er skriftligt bekræftet i aftalen med køber, er alene vejledende og uforbindende for Bogtrykkergården Nørresundby ApS.

8. Mangler og reklamationer:

8.1 Køber er pligtig til at undersøge varerne straks efter modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks meddeles skriftligt til Bogtrykkergården Nørresundby ApS. Køber må ikke foretage sig noget med den vare, hvorover der reklameres, før en eventuel reklamation er afklaret med Bogtrykkergården Nørresundby ApS.

8.2 Bogtrykkergården Nørresundby ApS´ mangelansvar bortfalder under alle omstændigheder senest 1 år fra varens levering.

8.3 Såfremt Bogtrykkergården Nørresundby ApS hæfter for en mangel, foretager Bogtrykkergården Nørresundby ApS efter eget valg afhjælpning ved udbedring af manglen eller omlevering. En sådan afhjælpning finder sted snarest efter, at Bogtrykkergården Nørresundby ApS har modtaget varen retur fra køber. Herudover kan køber ikke rejse krav mod Bogtrykkergården Nørresundby ApS i anledning af fejl og mangler ved varerne, uanset om købers tab direkte eller indirekte er forårsaget af fejl og mangler ved varen. Det præciseres således, at Bogtrykkergården Nørresundby ApS ansvar ingensinde omfatter ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet direkte tab. Endvidere præciseres det, at Bogtrykkergården Nørresundby ApS’ eventuelle erstatningspligt ikke kan overstige den fakturerede værdi.

8.4 For specialordrer fremstillet efter købers specifikation, er Bogtrykkergården Nørresundby ApS berettiget til at levere 10 % mindre eller 10 % mere end den aftalte mængde, uden at dette medfører ændringer i forhold til den aftalte enhedspris.

9. Fortrydelsesret:

9.1 Som en ekstra service tilbydes 8 dages fortrydelsesret, når der handles på bogtrykkeren.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen er modtaget. Bogtrykkergården Nørresundby ApS modtager ikke varer retur uden forud indgået skriftlig aftale. Dette gælder dog ikke specialfremstillede varer.

9.2 Emballage og varens stand, når den sendes tilbage:
Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde, og hvis returnering aftales skriftligt. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis varen bruges på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

9.3 Hvis købet fortrydes, skal varerne sendes til:
Bogtrykkergården Nørresundby ApS
Østre Fælledvej 14
9400 Nørresundby

Fortrydelse af købet kan også ske ved, at aflevere varen personligt på ovenstående adresse.

9.4 Ved fortrydelse af køb tilbagebetales det beløb der er indbetalt til Bogtrykkergården Nørresundby ApS. Hvis varen er korrekt leveret i henhold til ordrebekræftelsen fratrækkes beløbet 20%. Beløbet bliver overført til en bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.
Den eneste omkostning yderligere ved fortrydelse er fragtomkostningen for at sende varen tilbage til Bogtrykkergården Nørresundby ApS.

9.5 Hvad skal der sendes med tilbage?
Der skal vedlægges en kopi af faktura eller ordrebekræftelse. Det er ikke et krav, men ekspeditionen går hurtigere.

9.6 Bemærk! Pakker sendt pr. efterkrav til Bogtrykkergården Nørresundby ApS modtages ikke.

10. Produktansvar:

10.1 Bogtrykkergården Nørresundby ApS er ansvarlig for skade på personer og ting som følge af mangler ved de leverede varer, i det omfang ansvaret følger gældende lovregler om produktansvar. Bogtrykkergården Nørresundby ApS hæfter dog ikke for skade af fast ejendom eller løsøre, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).

Bogtrykkergården Nørresundby ApS kan herudover ikke gøres ansvarlig for driftstab, avance eller andet indirekte tab i anledning af produktansvar.

11. Tvister og lovvalg:

11.1 Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og Bogtrykkergården Nørresundby ApS, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- & Handelsretten i København. I det omfang Bogtrykkergården Nørresundby ApS måtte blive pålagt et ansvar over for tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtiget til at holde Bogtrykkergården Nørresundby ApS skadesløs. Køber er samtidig forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Bogtrykkergården Nørresundby ApS.

12. Privatliv:

Sikkerheden omkring dine personoplysninger er en betydningsfuld del af vores samarbejde.
Brug et øjeblik på at læse vores politik om, hvorledes vi behandler og sikrer dine personlige oplysninger.
Vores persondatapolitik om beskyttelse af din identitet dækker indsamling og brug af personlige oplysninger, når du kommunikerer med os online, f.eks. når du besøger vores website og køber produkter.
For at gennemføre en bestilling på bogtrykkeren.dk, og for at vi kan levere din bestilling, skal du altid opgive: navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
Oplysninger sælges eller videregives ikke til tredjepart og kan kun videregives til tredjepart med dit samtykke. I visse tilfælde kan Bogtrykkergården Nørresundby ApS af lovgivning eller retskendelse være pålagt at udlevere personlige oplysninger og vi forbeholder os ret hertil.
Når vi indsamler personoplysninger via bogtrykkeren.dk, sikrer vi, at det altid sker med dit samtykke.
Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Oplysninger opbevares i henhold til bogføringsloven i minimum fem år.
På bogtrykkeren.dk anvendes cookies til statistiske formål og for at give dig en bedre brugeroplevelse. En cookie giver ikke adgang til personlige oplysninger om dig.
I Internet Explorer slettes cookies under menuen “Funktioner” -> “Internetindstillinger” -> “Slet cookies”. Vær opmærksom på, at hvis alle cookies på computeren slettes, vil alle gemte brugernavne og passwords for diverse websites blive slettet.
Du har i dine kontooplysninger mulighed for at ændre på kommunikationen fra os.
Såfremt du ønsker, at vi ikke må anvende dine personoplysninger til kommercielt brug via e-mail, telefon eller anden direkte kommunikation, bedes du kontakte Bogtrykkergården Nørresundby ApS på telefon 98 17 26 11 eller e-mail info@bogtrykkeren.dk.
Den dataansvarlige er Bogtrykkergården Nørresundby ApS, Østre Fælledvej 14, 9400 Nørresundby.